Förbundsstyrelsen

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

Förbundsstyrelsen (FS) är de personer som valts på kongressen för att leda organisationen mellan kongresserna. FS ska vara stöd åt distrikten och aktivistgrupperna och vara arbetsgivare till kanslipersonalen tillsammans med verksamhetschefen. Förbundsstyrelsen är även ansvarig för förbundets ekonomi och beslutar om ekonomiska prioriteringar. De som sitter i FS träffas flera gånger varje år och tar beslut om och genomför en mängd olika saker. FS arbetar även politiskt för att påverka bland annat lagstiftning, och leder samarbetet med andra organisationer.

De här personerna sitter i FS just nu: Förbundsstyrelsen

För att komma i kontakt med FS kan du mejla till info@rfslungdom.se


Förbundsstyrelsens arbets- och delegationsordning

Detta dokument syftar till att tydliggöra hur beslut fattas och vem som har vilket ansvar inom RFSL Ungdom. Dokumentet ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förbundets nationella delar, det vill säga förbundsstyrelsen, arbetsutskottet, verksamhetschefen och kansliet inom RFSL Ungdom. Uppdaterad mars 2015.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ansvarar för organisationen mellan kongresserna. Styrelsen ska verkställa kongressbeslut, fatta beslut om förbundets budget och prioriteringar, och att ta ansvar för organisationen ur ett längre perspektiv. Det innebär att förbundsstyrelsen utarbetar övergripande strategier, formulerar politik och har ett överordnat ansvar för RFSL Ungdoms verksamhet. Detta ska ske med utgångspunkt i medlemmarnas intressen. Förbundsstyrelsen ska hålla sig uppdaterad om vad som sker i organisationens alla delar.

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för förbundets ekonomi och beslutar om ekonomiska prioriteringar. Varje styrelsemedlem ska vara insatt i förbundets ekonomi och utifrån det ta väl avvägda beslut.

Kansliet och styrelsen ska ha ett nära samarbete och komplettera varandras insatser. Styrelsen ska vara närvarande i den verksamhet som bedrivs och även delta i planering och utvärdering av de arrangemang kansliet står för.

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig arbetsgivare för RFSL Ungdoms personal, men delegerar arbetsgivaransvaret till verksamhetschefen. Av den anledningen rapporterar verksamhetschefen om personalfrågor och förändringar i personalgruppen till förbundsstyrelsen.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för alla sina beslut. Det innebär att styrelseledamöterna har ett ansvar att se till att de frågor man vill diskutera når styrelsens bord och att alla förväntas stå bakom de beslut som fattas i styrelsen, om man inte reserverat sig mot dem. Förbundsstyrelsen är ansvarig inför kongressen.

Styrelsens arbetsformer Ordföranden är sammankallande. Styrelseledamöter kan anmäla punkter till mötet senast 4 dagar i förväg med eventuellt tillhörande underlag. Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande på mötet för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet dock genom lottning. Verksamhetschefen är adjungerad till styrelsens alla möten. Styrelsen kan adjungera eller bjuda in personer till ett eller flera styrelsemöten. Valberedningen har närvarorätt på styrelsens alla möten. Styrelsens möten är öppna för alla medlemmar, men styrelsen kan välja att stänga vissa punkter. Vid information om personalfrågor deltar endast styrelsen och verksamhetschefen.

Styrelsens uppgifter är

 • att strategiskt leda organisationen och ansvara för den långsiktiga planeringen och utvecklingen, 

 • att följa upp resultat av verksamheten och att den ligger inom strategiskt fattade beslut, 

 • att besluta om omprioriteringar under verksamhetsåret om förutsättningarna kraftigt förändras efter kongressen, 

 • att ta emot ekonomiska rapporter, 

 • att löpande hålla sig uppdaterad om förbundets ekonomiska läge, 

 • att fatta beslut om förbundets budget och budgetrevideringar, 

 • att utifrån principprogrammet utforma RFSL Ungdoms politik, 

 • att lägga förslag och svara på medlemmars förslag, till kongressen,
 • att ha ett aktivt samarbete med distrikt, kansli och övriga delar av organisationen, 

 • att fatta beslut om policys för RFSL Ungdom, 

 • att fatta beslut om arvodering av förtroendevalda.

Förbundsordförande

Förbundsordföranden är RFSL Ungdoms ansikte utåt. Den företräder RFSL Ungdom i media och i andra viktiga forum. Arbetsuppgifterna planeras utifrån de prioriteringar kongressen och förbundsstyrelsen gjort för politik och verksamhet. Förbundsordföranden har även det övergripande ansvaret för kontakten och relationen till RFSL. Förbundsordförande ansvarar för RFSL Ungdoms opinionsbildande verksamhet. Förbundsordföranden är tillsammans med verksamhetschefen ansvarig för projektansökningar och projektredovisningar. Förbundsordföranden samråder med förbundskassören och verksamhetschefen i frågor kring den strategiska planeringen av förbundets ekonomi.

Ordförandens uppgifter är

 • att vara förbundsstyrelsens sammankallande,
 • att tillsammans med vice ordförande extern samordna och leda styrelsens arbete och möten,
 • att företräda RFSL Ungdom i media och representera RFSL Ungdom i olika forum,
 • att ansvara för att verksamhetsplan och andra kongressbeslut följs och genomförs,
 • att löpande vara arbetsledare för verksamhetschefen,
 • att ha ett övergripande ansvar för att driva politiken framåt, 

 • att ansvara för RFSL Ungdoms projektansökningar och projektredovisningar, 

 • att vara RFSL Ungdoms ordinarie representant i RFSL:s förbundsstyrelse och verkställande utskott,
 • att vara en länk mellan förbundsstyrelsen, kansliet, arbetsgrupper och distrikt,
 • att vara ett stöd för styrelseledamöterna i deras arbete.

Vice förbundsordförande extern

Vice förbundsordförande extern arbetar som ett team med förbundsordföranden. I synnerhet gällande RFSL Ungdoms externa arbete. När förbundsordföranden inte finns tillgänglig tar Vice förbundsordförande extern över samtliga externa ansvarsområden samt sammankallande och ledning av förbundsstyrelsen. Detta kan även ske genom överenskommelser om arbetsfördelning ordförandena emellan. Vice förbundsordföranden företräder RFSL Ungdom i olika prioriterade forum. Arbetsuppgifterna planeras utifrån de prioriteringar kongressen och förbundsstyrelsen gjort för extern representation, politik och verksamhet.

Vice ordförande externs uppgifter är

 • att tillsammans med förbundsordföranden samordna och leda styrelsens arbete och möten,
 • att tillsammans med förbundsordföranden ansvara för att verksamhetsplan och andra kongressbeslut följs och genomförs,
 • att företräda RFSL Ungdom i media och representera RFSL Ungdom i olika externa forum,
 • att vara RFSL Ungdoms ersättare i RFSL:s förbundsstyrelse,
 • att vara ett stöd för styrelseledamöterna i deras arbete,
 • att ha ett övergripande ansvar för att driva politiken framåt,
 • att stötta förbundsstyrelsens olika arbetsgrupper.

Vice förbundsordförande intern

Vice förbundsordförande intern stödjer förbundsstyrelsen och medlemskoordinatorn i RFSL Ungdoms interna arbete. Vice förbundsordförande intern har huvudansvar för förbundsstyrelsens arbete med interna frågor. När förbundsordföranden inte finns tillgänglig tar Vice förbundsordförande intern över samtliga interna ansvarsområden. Arbetsuppgifterna planeras utifrån de prioriteringar kongressen och förbundsstyrelsen gjort för intern representation, inre verksamhet och organisationsutveckling. Vice förbundsordförande intern ansvarar för kommunikationen mellan förbundets olika delar och de interna arrangemangen, särskilt de med fokus på distrikt & aktivistgrupper.

Vice ordförandens interns uppgifter är

 • att ansvara för distrikts- och aktiviststöd tillsammans med medlemskoordinatorn,
 • att i det fall varken förbundsordföranden eller vice förbundsordförande extern är tillgänglig leda styrelsens arbete,
 • att vara en länk i det interna arbetet mellan förbundsstyrelsen och medlemskoordinatorn,
 • att arbeta med implementering av verksamhetsplan och andra kongressbeslut,
 • att ansvara för informationsspridningen mellan förbundsstyrelsen till medlemmarna,
 • att handleda förbundsstyrelsen i dess arbete med interna frågor,
 • att delta i och stötta den interna verksamhet som genomförs under året,
 • att representera RFSL Ungdom i olika forum med fokus på interna frågor,
 • att inom arbetsgrupper och andra eventuella uppdrag bidra till RFSL Ungdoms utveckling, både politiskt och verksamhetsmässigt,
 • att aktivt delta i styrelsens arbete.

Förbundskassör

Förbundskassören och verksamhetschefen, i samråd med Förbundsordföranden, är ansvariga för den strategiska planeringen av förbundets ekonomi. Dessa är också ansvariga för förbundets budget, vilket innebär löpande budgetgenomgångar, ansvar för att den fastslagna budgeten följs, samt att komma med budgetrevideringsförslag. Förbundskassören ansvarar för ekonomisk rapportering till förbundsstyrelsen, kongressen; och andra relevanta delar av organisationen.

Förbundskassörens uppgifter är

 • att ge ekonomiska rapporter till förbundsstyrelsen, 

 • att lägga förslag på förbundets budget och budgetrevideringar i samarbete med verksamhetschefen och förbundsordföranden, 

 • att löpande dokumentera förbundets ekonomiska läge och ekonomiska prioriteringar, 

 • att löpande stötta distrikt och aktivistgrupper i ekonomiska frågor i samråd med medlemskoordinatorn, 

 • att ansvara för ekonomin på nationella event,

 • att arbeta med implementering av verksamhetsplan och andra kongressbeslut,

 • att aktivt delta i styrelsens arbete.

Förbundssekreterare

Förbundssekreteraren ansvarar för förbundets interna och externa dokumentation. Det innebär ett övergripande ansvar för förbundets dokumentering, uppdatering av förbundets policys och uppföljning av beslut. Förbundssekreteraren för protokoll, ansvarar för och hanterar förbundets wiki. Förbundssekreteraren ansvarar för att viktiga dokument finns tillgängliga för medlemmarna så som förbundsstyrelseprotokoll, stadgar, principprogram och andra relevanta dokument.

Förbundssekreterarens uppgifter är

 • att protokollföra förbundsstyrelsemöten, 

 • att jobba med förbundets dokumentrevidering, 

 • att sköta förbundets löpande dokumentation, 

 • att följa upp beslut, 

 • att hantera och uppdatera förbundets wiki, 

 • att tillgängliggöra viktiga dokument,

 • att delta i förbundets kommunikationsarbete tillsammans med kansliet,

 • att representera RFSL Ungdom i olika forum,

 • att arbeta med implementering av verksamhetsplan och andra kongressbeslut,

 • att aktivt delta i styrelsens arbete.

Förbundsstyrelseledamöter

Styrelseledamöternas uppgift är att representera och ansvara för RFSL Ungdom som organisation. En ledamot kan engagera sig i ett visst område, och ta sig an särskilda uppdrag från styrelsen.

Styrelseledamöternas uppgifter är

 • att aktivt delta i styrelsens arbete, 

 • att representera RFSL Ungdom i olika forum, 

 • att arbeta med implementering av verksamhetsplan och andra kongressbeslut,

 • att representera styrelsen gentemot distrikt, kansli och andra delar av organisationen, 

 • att inom arbetsgrupper och andra eventuella uppdrag bidra till RFSL Ungdoms utveckling, både politiskt och verksamhetsmässigt, 

 • att delta i den verksamhet som genomförs under året.