Checklista för tillgänglighet

Från RFSL Ungdoms wiki
Version från den 23 februari 2013 kl. 18.48 av Mats.wideback (Diskussion | bidrag) (Ordlista)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Checklista för tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att ge alla våra medlemmar lika förutsättningar att kunna delta i och påverka förbundets löpande verksamheter och evenemang oberoende av kön, sexualitet, ålder, etnicitet, hudfärg, funktionalitet, klass och livsåskådning. Därför är det viktigt att vi blir medvetna om och arbetar med de normer som formar förbundet och dess verksamhet.

Detta betyder till exempel att våra lokaler ska vara tillgängliggjorda, att alla ska kunna ta till sig information och utbildning samt att evenemang ska vara kostnadsfria i den mån det är möjligt.

Ett förbund som är lyhört inför olika erfarenheter undviker lättare att privilegiera, exkludera, diskriminera och kränka enskilda eller kategorier av medlemmar. Denna checklista kan därför användas för att göra din verksamhet eller ditt evenemang mer tillgängligt och välkomnande.
Handlingsplan för tillgänglighet och mångfald slår fast:

  • Att alla RFSL Ungdoms evenemang ska utvärderas i enlighet med denna checklista och andra eventuella tillgängliga riktlinjer.
  • Att dessa utvärderingar ska gås igenom och beaktas inför arrangerandet av nya likartade evenemang.   
  • Att denna checklista ska användas som ett verktyg under arrangerandet och genomförandet av alla evenemang.

Evenemang och löpande verksamhet

Tänk på:
❑    Att föreläsare och workshopledare bör ha varierande ålder, utseende och erfarenhet.
❑    Att det förutom föreläsningar även finns mer deltagarbaserade metoder såsom diskussioner, workshops och seminarium.
❑    Att ha lekar, övningar och aktiviteter som passar alla, oavsett funktionalitet.
❑    Att använda metoder som t.ex. rundor, bikupor, talarlistor, handuppräckning för att säkerställa att alla närvarande ska kunna känna sig delaktiga.
❑    Att resor till och från evenemang i längsta möjliga mån ska bokas genom förbundet för att undvika att deltagare ska behöva lägga ut för detta själva.
❑    Att arbetsgruppen som arrangerar är tillgänglighetsansvariga och kontinuerligt ser till så att evenemanget eller verksamheten är tillgänglig och gör andra i processen medvetna om de behov som råder. I gruppen är en person ansvarig för att gruppen använder checklistan och att gruppen gör en utvärdering av tillgängligheten.
❑    Att det vid evenemang eller verksamhet som kräver kortare eller längre resa ska finnas en tillgängliggjord transport (i form av till exempel minibuss som har ramp och kan inrymma en rullstol) att tillgå för att underlätta deltagande av person med funktionsnedsättning eller vid transport av människor vid sjukdom, olyckor etc.
❑    Att all mat och dryck har en tydlig innehållsförteckning.
❑    Att när det finns ett program, organisera detta så att det görs rum för en paus ungefär var 45:e minut eller då behov finns.
❑    Att bilder på människor av varierande ålder, funktionalitet, kön och hudfärg används om bilder används vid marknadsföring av ett evenemang, verksamhet eller förbund.
❑    Att ta etiska, religiösa, allergi- och/eller miljöperspektiv i beaktande gällande den mat som serveras.
❑    Att det vid längre evenemang bör finnas smågrupper med smågruppsledare.

Inbjudan

        Tänk på:
❑     Att fråga om det finns behov av teckenspråks- eller syntolkning, teleslinga eller andra motsvarande hjälpmedel samt vilka kostvanor och allergier personen har.
❑    Att låta det tydligt framgå att samtliga dokument och annan information går att få i alternativa format.
❑    Att information om att deltagare bör undvika vanliga allergiframkallande källor (såsom exempelvis nötter och starka dofter) tydligt framgår.

Kommunikation och information

        Tänk på:
❑    Att dokument och information görs tillgänglig i alternativa format vid samma tillfälle som övrigt delges deltagarna, om detta efterfrågats i anmälan.
❑    Att dessa alternativa format för tryckt information inkluderar stor stil (14 punkter eller mer) och elektroniskt format (till exempel en pdf).

Olyckor

        Tänk på:
❑    Att det ska finnas en särskild utrymningsansvarig som även ska kontrollera om en plan för utrymning av personer med funktionsnedsättning har upprättats för lokalerna. Informationen ska delges arrangörsgruppen.
❑    Att under planeringsstadiet av ett evenemang diskutera och skriva ned en plan för krishantering av olyckor och akut psykisk eller fysisk ohälsa.
❑    Se också punkten om tillgängliggjord transport, under rubriken Evenemang och löpande verksamhet.

Lokaler för evenemang och löpande verksamhet

Generella krav

        Tänk på:
❑    Att alla lokaler (inklusive grupprum och pausrum) ska vara tillgängliggjorda.
❑    Att det vid övernattning finns tillgängliggjorda rum.
❑    Att tillgängliggjorda lokaler används vid fest eller klubbverksamhet.
❑    Att skyltningen är tydlig, till exempel att det finns tydlig information om att det finns teleslinga eller vart olika delar av lokalerna ligger.
❑    Att om mikrofoner används ska någon av dessa vara trådlösa och kopplade till teleslingan.
❑    Att avståndet till matsal inte bör vara längre för personer med funktionsnedsättning än för personer med normativ rörelseförmåga som till exempel kan använda trappor.
❑    Att lokaler eller uteplats i den mån det är möjligt är fria från växter som är allergiframkallande eller som kan innebära problem för personer med allergi.
❑    Att dörrar kan öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol eller rollator.
❑    Att rökning endast tillåts på särskilt anvisad uteplats.
❑    Att befintliga hinder (som inte kan tas bort eller med hjälp av gångväg undvikas) markeras tydligt både visuellt och så att hindret kan uppfattas med teknikkäpp.
❑     Att oskyddade glasytor som kan misstas för öppningar är kontrastmarkerade så att de uppmärksammas av såväl stående som av personer som använder rullstol.
❑    Att alltid ha tejp för kontrastmarkering på såväl mörka som ljusa ytor.   

Gångväg

        Tänk på:
❑    Att markbeläggningen är fast, jämn, utan lutning eller risk för halka samt väl belyst.
❑    Att bredden är tillräcklig för passage för en person som använder rullstol samt för möte och vändning, det vill säga minst 1,5 m.
❑    Att gångvägen är lätt och säker att följa för personer med nedsatt syn.
❑    Att det finns eller skapas ledstråk längs med gångvägar, vilket exempelvis kan göras med hjälp av väl synlig halkskyddstejp.

Uteplats

        Tänk på:
❑    Att platsen kan nås utan att passera trappa eller trappsteg.
❑    Att det finns möjlighet att vända och manövrera in till bord med rullstol (en cirkel med diametern 1,50 m).
❑    Att sittplatser kan användas av personer med funktionsnedsättningar.
❑    Att markbeläggningen vid sittplatser är fast, plan och jämn.

Dörr

        Tänk på:
❑    Att dörren är tillräckligt bred för en rullstol, det vill säga att det fria passagemåttet när dörren är öppnad 90 grader är minst 0,80 m och att dörren helt är utan eller har en lågt avfasad tröskel.
❑    Att tunga dörrar (till exempel dörrar med dörrstängare) är försedda med automatiska dörröppnare med lämpligt placerade och utformade manöverdon.
❑    Att automatiskt öppnade dörrar helst ska vara försedda med sensor så att den som öppnar dörren inte får den på sig.
❑    Att utrymmet runt dörren är tillräckligt för att personer som använder rullstol ska kunna stänga dörren efter sig.
❑    Att dörrhandtag och dörrlås är lätta att manövrera och placerade högst 1 m över golvet.

Hiss

        Tänk på:
❑    Att hissen är tillräckligt stor för att rymma person som använder en extra lång rullstol samt en medhjälpare, hissen ska dvs. vara minst 1,1 x 1,4 m och ha dörr på kortsidan.
❑    Att utrymmet utanför hissen är tillräckligt stort för att man med rullstol ska kunna vända och backa in i hissen utan att komma för nära nedåtgående trappa.
❑    Att dörren är en automatiskt öppnad skjutdörr med en fri bredd på 0,90 m.
❑    Att hissen stannar i nivå med golvet.
❑    Att anropsknapp, hisspanel och nödlarm sitter inom räckhåll för personer som använder rullstol, dvs. 80-100 cm över golvet.
❑    Att man både kan se och höra nödlarmet i hissen.
   

Trappa

        Tänk på:
❑    Att ramp eller hiss ska finnas som komplement.
❑    Att nedersta sättsteget samt framkanten av trappavsatsen vid översta sättsteget är kontrastmarkerat.
❑    Att det finns ledstång på båda sidor av trappan och att den är kontrastmarkerad, greppvänlig och utan hindrande infästningar.

Samlingssal och mötesrum

        Tänk på:
❑    Att scen eller podium lätt kan nås och användas av personer som använder rullstol eller på annat sätt har nedsatt rörelseförmåga.
❑    Att det i rum med fasta sittplatser finns åskådarplatser för personer som använder rullstol på sådant avstånd från podium/scen att man kan se och höra bra.
❑    Att rummet har anordning (exempelvis teleslinga) som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att ta del av och delta i verksamheten såväl från salen som från podiet/scenen.
❑    Att den utrustning som kan behövas av föreläsare eller åhörare kan användas och nås av personer med funktionsnedsättning.
❑    Att talare och föreläsare informeras om att det är viktigt att tider hålls, att mikrofon används, att bilder beskrivs och att text på t.ex. overhead-bilder eller i Power Point-presentationer läses upp.
❑    Att åtminstone några sittplatser har relativt hög sitthöjd (cirka 50 cm) samt ryggstöd och armstöd och att en del stolar i utrymmen där man sitter länge är mjuka eller kan förses med dynor.
❑    Att ventilation i lokaler är anpassade efter antal deltagare.
❑    Att lokaler ska ha någon slags ljuddämpande komponent, till exempel ljudplattor i taket eller tyg på väggarna, för att dämpa eko som kan störa vid tinnitus.

Toaletter

        Tänk på:
❑    Att minst en toalett ska ha krok för kläder, en hylla för att ställa hjälpmedel, samt oparfymerad tvål och rengöringsmedel.
❑    Att avståndet till tillgängliggjorda toaletter ska vara ungefär samma som otillgängliggjorda toaletter.

Ordlista

Teleslinga:
En teleslinga består av en ledning (slinga) monterad utmed väggarna. Slingan är kopplad till en förstärkare, som i sin tur kopplas ihop med en ljudkälla, t.ex. en tv. Ljudet förstärks och sänds ut via slingan som elektromagnetiska svängningar. Hörapparatens telespole fångar upp dessa svängningar och omvandlar till ljud igen med hjälp av hörapparatens förstärkare och hörtelefon.

Kontrastmarkering:
Med visuell kontrastmarkering avses kontrasten mellan ljusa och mörka ytor. Det kan handla om att tejpa en klar vit remsa på en mörk yta eller en zebrarandig remsa på en genomskinlig yta.

Ledstråk:
Här avses ett kontinuerligt stråk som kan följas av en person som använder teknikkäpp (vit käpp), t.ex. genom att det finns vägg, kant, räcke eller yta som kontrasterar mot omgivningen i struktur och ljushet (t.ex. gräs mot asfalt eller plattor med struktur mot en slät yta).

Texttelefoni:
Med texttelefon skriver användaren och texten visas eller läses sedan upp för mottagaren. Förmedlingstjänst för texttelefoni nås på telefonnummer 90 160 (från texttelefon) eller 90 165 (från taltelefon). Det går även att nå tjänsten via http://www.texttelefoni.se.