Valberedning

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

En valberedning är en arbetsgrupp som väljs inom en organisation för att utföra arbetet med att ta fram förslag på lämpliga kandidater till förtroendeuppdrag inom organisationen. En valberednings uppgift är att samla ihop olika kandidater till de valbara posterna inom organisationen för att kunna jämföra dem emellan och komma med ett förslag till det beslutande organet över vilka de tycker är bäst lämpade till att sitta på de olika posterna. En valberedning brukar vid årsmötet/årsstämman presentera sitt förslag för organisationens medlemmar men det är upp till årsmötet/årsstämman att besluta om vilka som i slutändan ska tillsättas på de förtroendevalda posterna.

Valberedningens roll regleras oftast i något av styrdokumenten som organisationen har. Valberedningen förbereder vanligtvis förslag till alla valbara poster inom organisationen förutom ny valberedning eftersom det inte anses vara föreningsmässigt att föreslå sig själv.


Valberedningens arbetsordning

antagen av kongressen 2011

Sammansättning

Ordinarie kongress väljer en valberedning för tiden fram till nästa ordinare kongress. För att väljas till valberedningen ska en person vara medlem. Valberedningen ska i enlighet med stadgarna bestå av en sammankallande (ordförande) och minst två ledamöter. Sammankallande i valberedningen har till uppgift att leda arbetet, att kalla till möten och att inneha ett budgetansvar för valberedningens budget.

Uppgift

Valberedningens uppgift är att till kongressen framlägga förslag till samtliga de förtroendeposter som kongressen ska välja enligt stadgan, dock inte till ny valberedning. Valberedningen nomineras av beredningsutskottet, som under kongressen samlar in nomineringar och kandidaturer.

Om val av utskott eller dylikt ska göras under kongressen skall även dessa beredas av valberedningen.

Valberedning som avgått vid kongress ska ha lämplig överlämning med den nya valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen ska under året vara aktiva i förbundets verksamhet och besöka så många olika delar av den som möjligt. Genom detta ska valberedningen höja sin kunskap om organisationen och få en god personkännedom.

Valberedningen ska besöka förbundsstyrelsemöten under året för att få en god inblick i hur styrelsen arbetar och hur styrelsen fungerar som helhet. Under dessa möten bör valberedningen hålla sig neutral till det som styrelsen behandlar. Valberedningen ska även ta del av styrelsens och arbetsutskottets protokoll under året.

Inför nomineringstiden ska valberedningen ha enskilda samtal med förbundsstyrelsen. Detta för att få en bra bild av personens erfarenheter av uppdraget.

Valberedning ska även kontakta förbundets distrikt och personal för att få deras tankar och åsikter om förbundsstyrelsens arbete. Valberedningen ska ställa sig tillgängliga även för medlemmarnas tankar och åsikter, t.ex. vid besök på förbundsarrangemang och via mejl.

Under kongressen ska valberedningen kort presentera sitt arbete det gångna året. Denna presentation bör även finnas med i kongresshandlingarna.

Nomineringstid

Valberedningen bestämmer i god tid på vilken dag som är nomineringsstopp och går ut med detta till förbundets medlemmar och distrikt. Samtidigt ges information om vilka förtroendeuppdrag som finns att kandidera och nominera till, samt hur medlem går till väga för att kandidera och nominera.

Kongressen kan öppna för ytterligare nominering under kongressen, fram till den tid som beslutas vid kongressens början.

Nomineringar till valberedning skall vara inlämnade till kongresspresidiet senast den tiden presidiet begär. Dessa nomineringar bereds sedan av presidiet.

Nomineringar och namnförslag

När medlem ger förslag på personer till förtroendeuppdrag finns två olika sorter: nomineringar och namnförslag. Medlem kan även nominera sig själv, och då kallas det kandidatur. Samtliga ska lämnas in till valberedningen innan nomineringsstoppet.

Nomineringar ska innehålla namn på personen som nomineras, samt kontaktuppgifter och vilket uppdrag personen nomineras till. Vid nominering måste den nominerade ha godkänt nomineringen innan den skickas in. Valberedningen ska kontakta alla som nominerats för att förklara innebörden av uppdraget och vad som förväntas av den som påtar sig det. Valberedningen ska intervjua samtliga nominerade.

Kandidaturer behandlas på samma sätt som nomineringar.

Namnförslag ska innehålla namn på den som föreslås, samt kontaktuppgifter och förslag på uppdrag, men behöver inte vara godkända av den som föreslås. Namnförslag ska behandlas av valberedningen efter eget önskemål, men alltid så noggrant som möjligt.

Valberedningens förslag

Det förslag som valberedningen tar fram skall ta stor hänsyn till de olika kompetenser som finns inom förbundet, samt aspekter såsom könsidentitet, sexualitet, etnisk bakgrund, social bakgrund, funktionshinder och geografisk spridning.

Valberedningen tar fram ett förslag på samtliga förtroendeuppdrag som ska väljas. Innan detta förslag offentliggörs ska samtliga som nominerats eller kandiderat ha fått veta om de ingår i förslaget eller inte och samtidigt få ta ställning till om de vill kandidera utanför förslaget. De skall i sådana fall finnas med i det slutgiltiga förslaget under rubriken ”Övriga kandidater”.

I förslaget skall finnas med information om samtliga kandidaters ålder och bostadsort. Förslaget skall om möjligt finnas med i kongresshandlingarna, och då med korta presentationer av var och en av de föreslagna personerna.

Valberedningens ansvar

Det är varje enskild person i valberedningens ansvar att uppdraget fullföljs i enlighet med gällande stadga och denna arbetsordning. Valberedningen har även ett ansvar att behandla all information som de tar del av strikt konfidentiellt.

Kontakt

Om du har några frågor, vill nominera någon eller av annan anledning vill ta kontakt med valberedning görs detta enklast genom att skicka ett mail till valberedning@rfslungdom.se