Stadgar

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

Stadgar är det som är en förenings lagar som alla i föreningen måste följa. I dessa står det skrivet alltifrån föreningens namn, syfte och medlemsbas till vad som ska vara med på ett årsmöte och hur beslut ska fattas.

I RFSL Ungdom finns det två stadgar som vi måste ta hänsyn till och det är Förbundets stadgar som du kan läsa på den här sidan, och Distriktens stadgar.

Uppdaterad enligt kongressen 2014

§ 1. Namn och ändamål

Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL Ungdom) är ett förbund knutet till riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) och som arbetar utifrån queera förhållningssätt med och för ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet och/eller kön. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Dess ändamål är:


 • att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna, skall ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka;

 • att till medlem eller annan som på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, och oavsett hur de väljer att uttrycka denna, råkat i trångmål lämna befogad hjälp;

 • att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet, transfrågor samt queera frågor som specifikt berör unga;

 • att främja samarbete och samverkan mellan ungdomsförbundets distrikt och aktivistgrupper, ungdomsförbundet samt föräldraförbundet RFSL och dess avdelningar;

 • att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.


§ 2. Organisation

Mom.1.


RFSL Ungdom består av medlemmar, distriktsvis sammanslutna i ett riksförbund, nedan kallat förbundet.


Mom.2.


Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan ordinarie kongresser förvaltar förbundsstyrelsen förbundet.


Mom.3.


Distrikten är geografiska bundna och deras verksamhetsområden fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med respektive distriktsstyrelse.

Mom.4.

Sammanslutning av medlemmar kan ansöka om att bilda distrikt, eller aktivistgrupp hos förbundsstyrelsen.

Mom.5.


För distrikt i RFSL Ungdom gäller RFSL Ungdoms distriktsstadga som beslutas om av kongressen. Kongressens ändringar av distriktsstadgan gäller utan att distrikten bekräftar dessa.


Mom.6.


Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med distriktsstyrelsen eller då distriktsstyrelsen upphört att fungera med distriktsårsmöte. Till sammanträde med distriktsårsmöte, distriktsstyrelse, aktivistgruppsårsmöte, aktivistgruppsstyrelse och annat viktigt organ inom distrikt äger förbundsstyrelsen rätt att sända representant med rätt att delta i överläggningar men ej i besluten. Förbundsstyrelsen äger rätt att påfordra att sådan representant erhåller kallelse till sammanträden med nämnda organ.


Mom.7.


Distrikt och aktivistgrupper som bildat förening åligger att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, ekonomi och verksamhet.

Mom.8.

Finns det stark misstanke om, eller bevis för, att ett distrikt eller aktivistgrupp grovt misskött sina åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, kongressbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen, efter samråd med förbundets revisorer, ta över distriktets eller aktivistgruppens förvaltning. Detta sker som längst fram tills ett ordinarie årsmöte kan hållas. Beslut kan överklagas till kongressen.

§ 3. Medlemskap

Mom.1.

Var och en som vill verka för RFSL Ungdoms syften samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i förbundet och till och med det år denne fyller 30 år.


Mom.2.


Medlemskap erhålles för personer upp till och med 29 år genom att erlägga den av kongressen fastställda medlemsavgiften. Den som är medlem ansluts också till RFSL om personen inte väljer att endast vara medlem i RFSL Ungdom.

Mom.3.


Medlemskap är baserat på kalenderår.

Mom.4.


Medlem skall vara medlem i det distrikt där denne är aktiv.


Mom.5.

Medlem som vägrat ställa sig dessa stadgar till efterrättelse eller som på annat sätt genom sitt handlande grovt skadat förbundets intressen eller uppenbart motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan efter skriftlig ansökan beviljas återinträde av förbundsstyrelsen eller förbundets kongress. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av samtliga avgivna röster.

Mom.6.

Förbundsstyrelsen kan besluta att medlem inte får inneha förtroendepositioner inom RFSL Ungdom om denne inte följer stadgar, principprogram, kongressbeslut, på annat sätt utsätter organisationen för skada eller risk för skada, motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller genom sitt förtroendeuppdrag grovt uppträder på sådant sätt som strider mot de normer som åvilar förtroendevalda inom RFSL Ungdom. Beslutet ska vara tidsbegränsat, gälla i högst fem år. Medlem som blivit utesluten från förtroendepositioner inom RFSL Ungdom kan efter skriftlig ansökan få beslutet upphävt av förbundsstyrelsen eller förbundets kongress.

§ 4. Medlemsavgifter

Mom.1.

Medlemsavgiften omfattar avgift till förbundet och distrikten och fastställs av kongressen. Distrikt äger inte rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift för medlemmar. Förbundsstyrelsen äger rätten att genomföra kampanjer som innebär sänkt medlemsavgift. Detta får dock inte medföra att den ersättning som enligt kongressbeslut tillfaller distriktet minskas.


§ 5. Kongress

Mom.1.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen.


Mom.2.


Ordinarie kongress hålls varje år innan november månads utgång. Extra kongress hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt, då det skriftligen begärs av minst en tredjedel av distriktsstyrelserna eller då förbundets revisorer gemensamt så påkallar.


Mom.3.


Kallelse till kongress utfärdas av förbundsstyrelsen genom brev till distrikten och på RFSL Ungdoms hemsida. Kallelse till ordinarie kongress skall utgå senast 14 veckor före kongressen. Kallelse till extra kongress skall jämte förslag till föredragningslista utgå senast fyra veckor före kongressen.

Mom.4.


Varje enskild medlem i förbundet äger rätt att efter anmälan närvara vid kongressen och delta i överläggningar men ej i besluten.


Mom.5.


Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt 99 av distrikten valda ombud.


Mom.6.


Distrikts ombud väljs på distriktsårsmöte. Förbundsstyrelsen har att snarast efter årsskifte fördela ombudsplatserna bland distrikten i proportion till antalet medlemmar per den 31 december. Fördelningen skall ske enligt uddatalsmetoden. Distrikt som vid denna fördelning erhållit färre än två ombud tilldelas platser från de sist fördelade så att de erhåller två ombudsplatser.


Mom.7.


För att erhålla ombud till kongressen skall distrikt vid distriktsårsmöte ha valt ombud till kongressen. Val av ombud till kongressen ska ske i sådan tid att förbundsstyrelsen informeras om de valda ombuden senast 6 veckor innan kongressen.


Mom. 8.

Efter motion eller proposition kan kongressen besluta om ändringar i principprogrammet med två tredjedelars majoritet.

Mom.9.


Rätt att väcka förslag till kongressen tillkommer förbundsstyrelsen, distriktsårsmöte, samt varje enskild medlem i förbundet.


Mom.10.


Motion avsedd att behandlas av ordinarie kongress skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor före kongressen. Motion avsedd att behandlas av extra kongress skall vara förbundsstyrelsen tillhanda två veckor före extra kongress. Sista dag för inlämnande av motion till kongressen skall anges i kallelse enligt §5 mom.3.


Mom.11.


Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, förbundsstyrelsens propositioner, ekonomisk sammanställning samt motioner försedda med förbundsstyrelsens yttrande skall senast två veckor före ordinarie kongress finnas tillgängliga för distrikten. Förbundsstyrelsens propositioner och yttrande med anledning av ärenden vid extra kongress skall finnas tillgängliga för distrikten före kongressen.


Mom.12.


Förekommande val bereds av en valberedning bestående av ordförande och minst 2 och högst 7 ledamöter, samtliga valda av föregående ordinarie kongress.


Mom.13.


Varje kongressombud äger en röst, dock att ledamot av förbundsstyrelsen ej äger delta i omröstning rörande ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.


Mom.14.


Omröstning vid kongress sker öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske om så påfordras. Röstning får ej ske med fullmakt.


Mom.15.


Förbundsstyrelsen åligger att till kongressen framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista. Vid ordinarie kongress skall därvid följande ärenden förekomma;


 • val av ordförande och vice ordförande att leda kongressens förhandlingar,

 • val av sekreterare för kongressens protokoll,

 • val av två justerare och två rösträknare,
 • val av beredningsutskott

 • fastställande av röstlängd,
 • fastställande av procedurregler

 • fastställande av kongressens stadgeenliga utlysning,

 • förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,

 • revisorernas berättelse,

 • fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,

 • fastställande av medlemsavgift,

 • val av förbundsordförande för tiden intill nästa ordinarie kongress,

 • val av två vice förbundsordförande för tiden intill nästa ordinarie kongress,

 • val av förbundskassör för tiden intill nästa ordinarie kongress,
 • val av förbundssekreterare för tiden intill nästa ordinarie kongress,

 • fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen,

 • val av minst 5 och högst 9 ledamöter och val av minst 0 och högst 5 suppleanter i förbundsstyrelsen för samma tid,

 • val av minst två revisorer och minst två suppleanter för dessa för samma tid,

 • val av valberedning bestående av en ordförande och minst två och högst 7 ledamöter,

 • val av RFSL Ungdoms ombud till RFSL:s kongress,
 • val av RFSL Ungdoms ordinarie representant och dennes personlige ersättare i RFSL:s förbundsstyrelse för tiden intill nästa ordinarie kongress,

 • behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen (propositioner),

 • behandling av övriga inkomna förslag (motioner),

 • övriga frågor.


§ 6. Valbarhet

För att vara valbar till förtroendeuppdrag i förbundet skall man vara medlem. Dock ej vid val till revisorer. Samt inte vara utesluten från förtroendeuppdrag enligt § 3 Mom.6.


§ 7. Förbundsstyrelsen

Mom.1.

Förbundsstyrelsen handhar förbundets ledning och är, då kongressen ej är samlad, förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen är ansvarig inför kongressen.


Mom.2.


Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, två vice förbundsordföranden, förbundskassören, förbundssekreteraren, minst fem och högst nio ledamöter samt minst noll och högst fem suppleanter, alla valda av kongressen. Vid bortfall av förbundsordföranden tillträder den externa vice förbundsordföranden som tillförordnad förbundsordförande för tiden intill nästa kongress.


Mom.3.


Förbundsstyrelsen sammanträder då förbundsordföranden så finner erforderligt, minst hälften av kongressen valda styrelseledamöter så begär eller då förbundets revisorer gemensamt så på fordrar.


Mom.4.


Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av valda ledamöter är närvarande, samt kallelse utgått till samtliga medlemmar i styrelsen med minst två veckors förbehåll. Det åligger förbundsordföranden, eller av styrelsen utsedd ansvarig, att kalla till styrelsemöten.

Mom.5.


Varje ledamot äger en röst. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, dock att omröstning vid personval skall ske slutet om någon så påfordrar. Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut varom i § 3 mom.7. särskilt stadgas. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten skiljer.


Mom.6.

Styrelsens möten är öppna för samtliga medlemmar i förbundet som vid närvaro erhåller yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen kan vid mötets öppnande stänga mötet under hela eller delar av tiden, om så beslutas med enkel majoritet. Detta skall ske restriktivt och endast vid behandling av känsliga ärenden.

Mom.7.


Förbundsstyrelsen åligger att;
 a) i överensstämmelse med antagna program, dessa stadgar och kongressens beslut planera, leda och samordna förbundets verksamhet,
 b) årligen fastställa riktlinjer och budget för nästkommande års verksamhet,
 c) verkställa av kongressen fattade beslut,
 d) föra register över förbundets medlemmar,
 e) förvalta förbundets tillgångar och handha dess ekonomiska förvaltning samt
 f) företräda förbundet i dess samarbete med RFSL och gentemot övriga organisationer och myndigheter.


Mom.8.


Valberedningen har att i sitt arbete väga in faktorer med betydelse för mångfalden såsom: könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, hälsa, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund, funktionsförutsättningar, ålder och geografisk spridning.


§ 8. Revision

Mom.1.

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning tillsätter ordinarie kongress minst två revisorer och minst två suppleanter för dessa.

Mom.2.


Revisorerna skall till ordinarie kongress avge revisionsberättelse grundad på granskning av förbundsstyrelsens protokoll samt förbundets räkenskaper.


Mom.3.

Revisorerna skall kallas till sammanträden med kongressen och förbundsstyrelse samt fortlöpande erhålla handlingar och protokoll från dessa sammanträden. Revisorerna äger att när som helst ta del av kassaförvaltarens alla böcker, räkenskaper och de övriga förbundets handlingar som revisionen anses erfordra. Revisorerna skall lämna förbundsstyrelsen råd och biträde i uppkommande frågor rörande förbundets förvaltning.


§ 9. Stadgeändring

Ändringar och tillägg i dessa stadgar kan med två tredjedels majoritet beslutas av ordinarie kongress eller med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie kongresser.


§ 10. Stadgetolkning

Kongressen och förbundsstyrelsen äger att tolka stadgan.

§ 11. Upplösning

För beslut om förbundets upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie kongresser. Upplöses förbundet skall dess tillgångar överföras till RFSL-förbundet. Medlen skall av RFSL:s förbundsstyrelse användas till ungdomsverksamhet.