Projekt

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

Vad är ett projekt?

Ett projekt innebär ungefär att en gör en satsning på en specifik sak under en begränsad tid för att uppnå ett eller flera mål. Det här kan låta formellt och tråkigt, men vad som menas är att ett projekt har en start och ett slut och att det finns en tanke vad en vill uppnå av arbetet. Att laga en middag kan vara ett projekt, att renovera en lokal, skriva en bok eller ordna en festival en annan. Vissa projekt gör vi utan att tänka på att det har ett tydligt mål, syfte och metod och behöver inte göra någon projektplan mer än i vårt huvud. Men när det handlar om lite större projekt och speciellt när flera är involverade kan det underlätta arbetet väldigt mycket! Och inte minst kan detta vara aktuellt för projekt som ni söker finansiellt bidrag för eller som ni söker samarbetspartners till, då ni genom projektplanen presenterar vad det är ni gör, varför och hur ni tänker göra det.

Att arbeta i projektform är tacksamt på många sätt. Att själv eller tillsammans fokusera på en specifik sak under en avsatt tid ger möjlighet att fokusera sitt engagemang på något konkret. I en permanent verksamhet kan motivationen svaja i perioder, av olika anledningar kan personer komma och gå i gruppen och det kan kännas som ett evigt arbete att få nya engagerade att dra verksamheten vidare. I ett projekt kan det vara lättare att få med sig peppade personer för att engagera sig intensivt under en period, då det är tydligt vad ni vill uppnå och ni kan också se när ni avklarat det. Ibland blir också något som startades som ett projekt en återkommande eller permanent verksamhet, i det skedet kan det vara bra att se över målen, syften och metoderna för att göra verksamheten hållbar.

Vad är problemet? Vad ska ni göra?

Diskutera det problem som ni vill lösa eller det behov som ni vill tillfredsställa. Utan problem finns ju ingen anledning att försöka förbättra. Vår verklighet är full av möjligheter och problem. Därför är det bra att kunna beskriva just det problem som du/ni nu skall ta er an. Exempelvis kan det handla om unga hbtq-ungdomars hälsa, möjlighet att utrycka sig eller möjlighet till trygga sammanhang.

  • Varför är det viktigt att göra något åt problemet?
Sätt problemet i ett sammanhang.
  • Är det andra som jobbar med samma problem?
Hur gör de och vad har tidigare projekt kommit fram till?
  • Vad återstår att göra?
Motivera slutligen vad som fortfarande är olöst och som behöver lösas. Varför räcker det inte med det som andra har gjort tidigare?


Om ni vill göra ett projekt men inte vet exakt vad ni vill göra – ha en brainstorm där alla idéer och tankar skrivs upp, under en brainstorm säger ingen nej och inga förslag kritiseras. Utgå gärna från ett behov som ni ser och skulle vilja tillgodose och/eller från saker som ni själva tycker är roligt. Det flesta projekt blir som bäst om de som gör det har kul!

Behov

Om ni från början har ett formulerat problem som ni vill ta er an eller när ni brainstormat klart och enats kring vad ni vill göra så är det dags att bryta ner det hela till den verklighet ni har runt omkring er och samlas kring mål, syfte och metod för projektet. Även om ni nu behöver vara realistiska och kanske begränsa era viljor (det kan ju finnas så mycket en vill göra!) så undvik negativitet och sök lösningar på eventuella utmaningar, kartlägg vad ni behöver för att genomföra projektet, vare sig det är pengar, engagerade personer, material, lokal, mer kunskap eller något annat. Avfärda inte idéer direkt för att ni inte har behoven tillfredsställda från början, undersök först var eller hur ni kan möta dem, vad som är rimligt och inte, vad ni kan kompromissa med eller hitta alternativa lösningar till.

Mål, syfte och metod – vad, varför och hur?

Inför ett projekt är det bra att göra tydligt VAD det är ni ska göra (mål), VARFÖR ni gör det (syfte) och HUR (metod) ni gör det. Om ni är flera som jobbar med projektet är det bra att formulera mål, syfte och metod tillsammans i gruppen, men även för sig själv om projektet görs individuellt. Detta för att det är lättare att genomföra något om det är tydligt vad ni vill och varför, när ni vet detta är det också möjligt att hitta de bästa metoderna för att uppnå målet såväl som syftet med projektet. I en grupp kan det vara extra viktigt att prata om och formulera detta, gärna i skrift, för att vara överens om vad det faktiskt är ni gör, för att undvika missförstånd och konflikter och se till så att alla ”jobbar åt samma håll”.

  • Mål
Målet kan vara att genomföra en Pride-festival, göra ett fanzine, starta upp en social verksamhet eller något helt annat! Det är VAD ni vill göra. Det är bra om målen är mätbara på något sätt, att det går att se resultatet. Om målet är att göra ett fanzine vet ni t.ex att ni uppnått målet när ni sätter er och läser det färdiga fanzinet.
  • Syfte
Syftet är VARFÖR ni gör det ni vill göra. Om målet är att göra ett fanzine kan syftet t.ex vara att göra information tillgänglig, att ungas röster får ett utrymme och/eller att dela med sig av hbtq-personers erfarenheter och tankar. Ibland är det svårare att visa att ni uppnått syftet till skillnad från målet. Men det kan finnas indikatorer på att syftet är uppnått. T.ex att ni spridit ert fanzine till ett visst antal personer, att ni fått svar eller feedback från personer som läst fanzinet eller att frågor som ni tagit upp i fanzinet efter att det publicerats diskuteras eller informeras om även på andra håll.
  • Metod
Metoden är sättet ni gör ert projekt på och de strategier ni använder. Metoden kan till exempel vara att ni skriver texter till ett fanzine, att ni gör intervjuer, att ni samlar in artiklar från olika personer, och/eller att ni översätter en eller flera befintliga texter. Även hur ni till exempel trycker fanzinet är en metod men också hur ni arbetar i gruppen – har ni olika ansvarsområden? Hur ofta träffas ni? Hur kommunicerar ni? Skriver ni artiklar tillsammans eller enskilt osv.

Klargör gärna så tydligt som möjligt hur ni tänker göra projektet. Följande rubriker/punkter behöver diskuteras och tas fram:

  • Tidsplan – när gör ni vad och när måste saker vara klara?
  • Kostnader/budget – vad har ni för kostnader?
  • Eventuella samarbeten – hur och med vilka planerar ni att samarbeta med?

Utvärdering

Att utvärdera projektet är viktigt av flera anledningar. Att löpande prata om hur det går är viktigt för att se att det går åt rätt håll, att det känns bra för alla involverad och att gruppen känns trygg, men också för att i processen lära sig av de värdefulla erfarenheter som en får av att bedriva ett projekt och inte minst för att faktiskt ge utrymme för att prata om och tänka på hur grymma ni är som gör det! Det är synd att inte samla dessa erfarenheter från er som nu vet vad som fungerar bra och mindre bra i det ni gjort – för era egna minnens skull men också för andra som kanske ska göra något liknande i framtiden. Se till att planera för att utvärdera efter projektets slut då ni kan skapa er en helhetsbild av vad ni gjort.

Beroende på vad det är för projekt kan det utvärderas på olika eller flera sätt, den kan t.ex vara muntlig i form av en diskussion och/eller skriftlig i form av en enkät. Det är oavsett bra att dokumentera utvärderingen med anteckningar av muntliga diskussioner och sammanställningar av skriftliga enkäter. Det här är såklart inga krav som förbundet ställer på er som gör projekt, det är främst för ert eget arbetes skull.

Olika delar av projektet kan också behöva olika sorters utvärdering. Om ni t.ex ordnar en Pride-festival är det bra att utvärdera internt i arbetsgruppen om hur ert arbete tillsammans fungerat, samtidigt som ni bör utvärdera t.ex vad besökare tyckte om själva festivalen, hur det fungerade med eventuella samarbetspartners, om budgeten höll och om ni uppfyllt målen och syftet med projektet. Ni avgör själva från fall till fall vilken form av utvärdering ni gör, men för att göra utvärderingen så bra som möjligt oavsett form kan det vara bra att ni tillsammans eller någon eller några tar ansvar för att fundera kring utvärderingsformen, vad som är viktigt att få ut av den och hur ni lyckas med det så ni inte gör det mest för sakens skull utan använder den för att lära er av era egna och varandras erfarenheter. Det kan handla om att förbereda frågor till en muntlig diskussion eller att utforma utvärderingsenkäter på ett sätt så ni får svar på det som är väsentligt och i en form som går att sammanställa.