Förbundet

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL Ungdom) är ett förbund knutet till riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) och som arbetar utifrån queera förhållningssätt med och för ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet och/eller kön. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.


Ändamål

  • att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna, skall ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka;

  • att till medlem eller annan som på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, och oavsett hur de väljer att uttrycka denna, råkat i trångmål lämna befogad hjälp;

  • att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet, transfrågor samt queera frågor som specifikt berör unga;

  • att främja samarbete och samverkan mellan ungdomsförbundets distrikt och aktivistgrupper, ungdomsförbundet samt föräldraförbundet RFSL och dess avdelningar;

  • att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.


Vision

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Kärlek och respekt: En värld fylld av kärlek och respekt är en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor. För RFSL Ungdom innebär det en värld fri från fördomar och förtryck på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning. Det innebär också en värld fri från andra normer och förtryck som begränsar människor och hindrar dem från att uttrycka sig fritt. För att nå en värld fylld av respekt och kärlek kräver RFSL Ungdom att hbtq-ungdomar aldrig utsätts för diskriminering, hatbrott, våld, kränkningar eller annan negativ särbehandling.

Att vara sig själv: Alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill när kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning inte begränsar individens möjlighet eller rätt att uttrycka sin identitet. Hbtq-ungdomars rättigheter och möjligheter att vara sig själva är okränkbara. Ingen ska behöva anpassa sig efter begränsande normer. Hbtq-ungdomar ska, när de är sig själva och uttrycker sin identitet, alltid mötas med respekt oavsett om de följer normer eller inte. När hbtq-ungdomar känner sig trygga att vara, leva och uttrycka sig fritt i alla sammanhang har vi uppnått vår vision.

Historia

RFSL Ungdom började som en avdelning under RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) 1999. 2003 blev vi ett eget förbund på ett konvent i Blackeberg. Sedan dess har vi hållit en kongress varje år, där viktiga beslut som påverkat förbundets framtid har tagits. Under de år som gått sedan 2003 har förbundet förändrats och vuxit massor och vi är nu en politisk aktör att räkna med. Vi gör våra röster hörda i allt fler och större sammanhang. Hösten 2011 nådde vi ända till FN i New York. Vår verksamhet rymmer många olika delar: vi samarbetar med andra organisationer (till exempel Ungdom Mot Rasism) och är en del av paraplyorganisationen LSU.

Förbundskansliet, alltså vår personal, genomför flera olika projekt varje år och bedriver en omfattande säkrare sex-verksamhet, dels genom kampanjen Colour of Love och dels genom vår särskilda hemsida för frågor kring sexualitet och säkert sex, sex.rfslungdom.se. Vi driver också hemsidan Transformering, där du som är ung transperson kan få svar på dina funderingar. Vi har material som har tagits fram genom våra olika projekt och undersökningar, bland annat Bryt! - ett övningsmaterial kring normkritik som vi både använder oss av själva och säljer till till exempel skolor. I verksamheten ingår också flera årliga arrangemang riktade till våra medlemmar, som medlemsträff, distriktsträff och konstkollo.

Sedan 2009 har vi ett principprogram som bland annat innehåller rubriker om heteronormativitet, kön, jämlikhet på jobbet, samverkan mellan normer och yttrandefrihet. Principprogrammet är ett dokument som visar våra utgångspunkter i vår verksamhet och politiska påverkan. 2007 till 2012 var uttydningen av namnet "Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter". Sedan 2012 lyder uttydningen av vårt namn ”Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter”.


Sedan 2006 delar vi ut RFSL Ungdom-priset som första gången gick till dåvarande skolministern Ibrahim Baylan. 2007 gick det till stiftelsen Friends för deras antimobbningsarbete. UMO.se fick 2009 års pris för sitt genomgående normkritiska perspektiv. 2010 gick priset till Karlstad kommun för deras arbete med fritidsgården B-free för hbt-ungdomar. 2011 tilldelades priset bandet The Ark för budskapen i deras låtar och 2012 gick priset till den samiska ungdomsorganisationen Sáminourra för deras arbete med att synliggöra och förbättra situationen för samiska HBTQ-ungdomar.


Vårt föräldraförbund heter RFSL och även om vi sedan 2003 är ett eget förbund har vi fortfarande ett nära samarbete mellan organisationerna, vi genomför många gemensamma projekt och kampanjer (t.ex. Det blir bättre och Gör det bättre) och har gemensamma medlemskap (medlemmar under 26 ansluts automatiskt till båda förbunden). RFSL bildades 1950 och hette då Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande. 2007 togs beslutet att behålla förkortningen men ändra utläsningen till Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter, detta efter att RFSL Ungdom gjort samma ändring. RFSL har under årens lopp bidragit med mycket för att förbättra för hbt-personer, bl.a. i debatterna om könsneutrala äktenskap och rätten till adoption. Mer information om RFSL hittar du på deras hemsida.